Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene Voorwaarden SAM helpt Online Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van SAM helpt van toepassing. Opdrachtgever verklaart de voorwaarden te hebben ontvangen, heeft kennis genomen van de inhoud van deze voorwaarden en gaat uitdrukkelijk akkoord met de inhoud. Voorts worden deze op eerste verzoek aan u toegezonden. SAM helpt behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden aan de wederpartij bekend gemaakt. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking één (1) maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de Algemene Voorwaarden, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen SAM helpt en een klant voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. Iedere opdracht aan/bij SAM helpt wordt uitdrukkelijk geacht de erkenning en integrale aanvaarding van de onderhavige levering en betalingsvoorwaarden in te houden.
2.3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SAM helpt, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.4 De overeenkomst komt tot stand zodra het er online akkoord verklaring is ontvangen, of de offerte is voorzien van handtekening en geretourneerd per e-mail, post of fax.
Artikel

3. Offertes

3.1. Offertes van SAM helpt vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.
3.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is SAM helpt niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële klant voorkomende afwijkingen van de offerte van SAM helpt .
3.3. In offertes van SAM helpt genoemde levertijden en andere voor door SAM helpt te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële klant geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
3.4. Door SAM helpt opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief setup, vervoers, aflevering, verblijfskosten en installatiekosten, BTW, verwijderingsbijdrage en andere heffingen van overheidswege en op basis van de door SAM helpt genoemde aantallen. Prijsopgaven in onze offertes zijn gebaseerd op omstandigheden ten tijde van het opstellen van de offerte. SAM helpt is gerechtigd in de periode gelegen tussen de aanbieding en het tot stand komen van de overeenkomst de prijzen aan te passen aan de stijging van de fabrieksprijzen en/of andere prijsverhogende omstandigheden.
3.5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
3.6. SAM helpt is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd door middel van ondertekening door een tekeningbevoegde vertegenwoordiger van de potentiële klant.
3.7. Gegevens in brochures, afbeeldingen, tekeningen, presentaties, demo’s etc. binden ons niet tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bevestigd.
3.8. Voor de in het kader van een offerte of voorbereiding daarop vervaardigde ontwerpen, presentaties, demo’s, modellen, maquettes, tekeningen etc. ongeacht de vorm waarin zij beschikbaar gesteld zijn geldt hetgeen bepaald is in artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4. Levertijd 4.1. Door SAM helpt opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
4.2. Bij niet tijdige levering dient de klant SAM helpt derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en SAM helpt een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
4.3. Ingeval van overschrijding van de levertijd heeft de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen. Evenmin heeft de klant het recht zijn betalingsverplichting op te schorten. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen.
4.4. De door SAM helpt opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn en alle hiertoe te ondertekenen overeenkomsten door de klant ondertekend en in originele aan SAM helpt zijn verstrekt.

Artikel 5. Looptijd van abonnementen

5.1. De initiële looptijd van een abonnement of contract wordt in een overeenkomst vastgelegd. Na afloop van de initiële looptijd wordt het abonnement automatisch verlengd met één jaar, tenzij een der partijen de overeenkomst schriftelijk, per aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor afloop van de lopende abonnementsperiode heeft opgezegd.
5.2. Als ingangsdatum geldt de dag van ingebruikname van de door SAM helpt geleverde productie of dienst.

Artikel 6. Ontbinding van een overeenkomst 6.1. Bij een overeenkomst tussen SAM helpt en de klant is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving zonder dat de ontbindende partij tot schadevergoeding gehouden zal zijn, indien:
• de wederpartij enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en nalaat zodanige tekortkoming te herstellen na schriftelijke ingebrekestelling, waarin de wederpartij een redelijke termijn voor nakoming wordt gegund, met dien verstande dat een ingebrekestelling niet is vereist op het moment dat de wederpartij blijvend niet meer na kan komen.
•          ten aanzien van de andere partij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of door de andere partij zelf wordt aangegeven. Zodra een aanvraag is gedaan of zodra een eigen aangifte wordt overwogen, dient de klant SAM helpt hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
•          op (een aanmerkelijk deel van) het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, waardoor de volledige nakoming van de verplichtingen door de andere partij in overwegende mate wordt verhinderd;
• de andere partij na deugdelijke ingebrekestelling in gebreke blijft ten aanzien van de volledige nakoming van haar verplichtingen zoals vermeld in deze Overeenkomst;
• de andere partij blijvend niet langer in staat is om de Overeenkomst na te komen.
6.2. Naast het genoemde onder 9.1 kan een overeenkomst tussen SAM helpt en een klant onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
• indien na het sluiten van de overeenkomst aan SAM helpt omstandigheden ter kennis komen die SAM helpt goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
• indien SAM helpt de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is SAM helpt bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van SAM helpt schadevergoeding te vorderen.
6.3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen, materialen, diensten, licenties, toeleveranciers waarvan SAM helpt zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is SAM helpt bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.4. Een klant heeft de mogelijkheid een aan SAM helpt verstrekte opdracht te laten uitvoeren binnen 18 maanden na akkoord op de offerte. Als er na deze periode werkzaamheden plaats dienen te vinden zal hiervoor een nieuwe offerte opgemaakt worden. Een verzoek tot uitzondering op deze voorwaarde dient tijdig (binnen 12 maanden na akkoord op de offerte) en schriftelijk worden ingediend en door SAM helpt goedgekeurd te worden. Zonder schriftelijk verzoek noch goedkeuring houdt SAM helpt zich het recht voor de overeenkomst na deze periode eenzijdig te ontbinden.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. Alle door SAM helpt geleverde producties blijven het eigendom van SAM helpt totdat de klant alle verplichtingen uit alle met SAM helpt gesloten overeenkomsten is nagekomen, zulks met inachtneming van artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden. 
11.2 Het is de klant niet toegestaan om informatie verkregen uit SAM helpt onderzoek of producties openbaar te maken, te kopiëren, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.Artikel 13. Prijswijzigingen 13.1. Indien SAM helpt met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is SAM helpt niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien SAM helpt kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins onvoorziene omstandigheden. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
13.2. SAM helpt heeft het recht de overeengekomen abonnementsprijzen en prijzen van daaraan direct of indirect gekoppelde goederen en diensten, met ingang van de eerste dag van ieder kalenderjaar volgend op de aanvang van het abonnement te verhogen.Artikel 14. Facturering en Betaling 14.1. Facturering geschiedt 14 dagen voorafgaand aan iedere abonnement. SAM helpt is gerechtigd een vooruitbetaling van de klant te eisen.
14.2. Facturering vindt per post of per email plaats. Ingeval de klant een factuur per normale post wenst te ontvangen, wordt € 2,50 per factuur in rekening gebracht.
14.3 Klant verschaft SAM helpt een doorlopende machtiging ter incassering van openstaande facturen. Indien deze machtiging niet verstrekt wordt, heeft SAM helpt het recht de kosten voor het innen van het factuurbedrag aan klant door te belasten.
14.4 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door SAM helpt aan te geven wijze op een door SAM helpt aan te geven bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim; de klant is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
14.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van SAM helpt en de verplichtingen van de klant (daarin begrepen alle nog resterende abonnement en huurtermijn) jegens SAM helpt onmiddellijk opeisbaar zijn.
14.6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
14.7. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
14.8 Alle eventuele bankkosten verband houdend met betalingen of deelbetalingen zijn voor rekening van de klant.

Artikel 15. Incassokosten 


15.1. Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van klant met een minimum van € 100,00.
15.2. Indien SAM helpt aantoont daarnaast nog andere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
15.3. Bij gebreke van specifieke condities zal de cliënt binnen een termijn van zeven (7) dagen na de factuurdatum betalen. Wanneer de cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. De cliënt is in dat geval, naast het verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, waaronder alle kosten berekent door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien procent (15%) van het totale bedrag.

Artikel 16. Aansprakelijkheid SAM helpt is jegens de klant uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
16.1. SAM helpt is uitsluitend aansprakelijk als (financiële) schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van SAM helpt of haar medewerkers.
16.2.De aansprakelijkheid van SAM helpt is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van SAM helpt in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
16.3 . Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en SAM helpt aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van SAM helpt beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 17. Muziek, video en beeldmateriaal rechten

Ten aanzien van de het gebruik door de klant van muziek , video en beeldmateriaal programma’s doormiddel van SAM helpt producten geldt het volgende:
17.1. Muziek ,Video en /of beeldmateriaal rechten 
a. SAM helpt kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gelden welke gemoeid gaan met rechten op muziek, video en/of beeldmateriaal, welke getoond of ten gehore worden gebracht op SAM helpt producten.
b. Klant garandeert met zowel BUMA als de stichting SENA een overeenkomst te zijn aangegaan of te zullen aangaan ter zake van het ten gehore brengen van achtergrondmuziek. 
c. Klant garandeert de muziekbestanden niet te zullen verkopen, verder te verspreiden, ter beschikking van anderen te stellen of geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen. 
d. Klant is aan Stemra een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 2.500 verschuldigd voor iedere dag of iedere maal dat hij in strijd met het bepaalde onder lid 1 t/m 3 van dit artikel handelt. 
e. Klant garandeert de rechten te hebben afgedragen aan de eigenaar van beeldmateriaal wat getoond wordt op een SAM helpt product.
17.2 SAM helpt blijft te allen tijde het (intellectuele) eigendomsrecht behouden.

Artikel 18. Overmacht

18.1.Een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst door SAM helpt kan SAM helpt niet worden toegerekend indien er sprake is van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen ingevolge van de overeenkomst verhinderen en die krachtens de wet noch de geldende verkeersopvattingen aan SAM helpt zijn toe te rekenen (“overmacht”). Onder overmacht wordt in ieder geval (maar niet beperkt daartoe) verstaan: stroomstoringen, storingen in de telefoon of internetverbinding, storingen in het netwerk of storingen in het netwerk van derden of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers en installateurs van wie SAM helpt bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.
18.2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van SAM helpt richting de klant opgeschort.
18.3. Indien SAM helpt bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Intellectueel eigendom en gebruiksrechten van geproduceerde werken

Alle door SAM helpt in het kader van de samenwerking en/of overeenkomst met de klant geproduceerde werken, inclusief presentaties, demo’s, modellen, maquettes, tekeningen etc. blijven intellectueel eigendom van SAM helpt. SAM helpt zal werken die exclusief voor de klant zijn geproduceerd niet ter beschikking stellen aan een derde partij. Door betaling door de klant aan SAM helpt voor de geproduceerde werken verkrijgt klant tevens het niet overdraagbare recht de door SAM helpt geproduceerde werken gedurende de looptijd van de samenwerking / overeenkomst tussen SAM helpt en de klant te gebruiken conform de afspraken die hiertoe gemaakt zijn tussen SAM helpt en de klant. Ieder ander gebruik is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van SAM helpt.

Artikel 20. Aanvraag domeinnamen

Indien SAM helpt voor de cliënt zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam gelden de volgende bepalingen. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn mede van toepassing de regels en procedures van de instanties, die verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van domeinnamen, waaronder -doch niet uitsluitend- begrepen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De instantie die verantwoordelijk is voor de uitgifte van de domeinnamen beslist over de uiteindelijke verlening van de domeinnaam. SAM helpt heeft in deze procedure slechts een bemiddelende rol en garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd. Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van de cliënt. De cliënt is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De cliënt vrijwaart SAM helpt tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.
SAM helpt blijft het recht op eigendom van diensten en producten houden totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Om hier een juiste vorm aan te geven bij domeinregistratie conform de procedures van SIDN stelt SAM helpt het volgende: Wanneer u akkoord gaat met deze voorwaarden machtigt u automatisch SAM helpt om in geval van langdurige betalingsproblemen de domeinnaam tijdelijk aan houderschap van klant te onttrekken. SAM helpt zal in dat geval tijdelijk de houder zijn van de domeinnaam. Zodra aan de betaalverplichting is voldaan zal SAM helpt een houderwijziging op de gegevens van de klant binnen twee dagen uitvoeren.

Artikel 21. Uitbesteding en overdracht

21.1. SAM helpt is gerechtigd om de werkzaamheden voortvloeiende uit een overeenkomst met de klant uit te besteden aan door haar aan te wijzen derden, teneinde de dienstverlening optimaal te houden. Uitbesteding van (delen van) de werkzaamheden laat de eigen verplichtingen van SAM helpt in het kader van de overeenkomst evenwel onverlet.

Artikel 22. Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting

Op de rechtsverhouding tussen SAM helpt en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

Artikel 24. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Alkmaar en zijn te downloaden op de website van SAM helpt (www.samhelpt.nl). Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie. De ongeldigheid van enige clausule van deze Algemene Voorwaarden brengt in geen geval de ongeldigheid met zich mee van de totaliteit van deze voorwaarden.

v1.1 november 2016